Pravidla pro žáky ZŠ

Informace pro strávníky

Školní jídelna má zavedený automatizovaný systém úhrady a výdeje stravy. Každý strávník odevzdá na začátku školního roku přihlášku ke stravování. K identifikaci strávníka je nutné zakoupit stravovací čip za 130,- Kč.

Čipy nejsou vykupovány zpět.

V případě zapomenutí čipu si žák může vyzvednout v kanceláři školy stravovací lístek – maximálně pětkrát za sebou (zapíše se do určeného sešitu). Při opakovaném zapomínání čipu budou zákonní zástupci upozorněni a požádáni o nápravu, nový čip si musí zakoupit do 5 dnů od ztráty.

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a pracovníků školských zařízení a cizích strávníků. Ve školní jídelně se mohou stravovat jen strávníci, kteří odevzdají v kanceláři jídelny řádně vyplněnou přihlášku ke stravování (na každý školní rok musí být nová přihláška). Přihlášky a odhlašování obědů provádí sám strávník (nebo zákonný zástupce) u terminálu ve škole nebo přes internet.

Strávník, který nebude odebírat oběd po dobu dvou měsíců – bude vyloučen ze stravování (netýká se žáků a zaměstnanců po dobu nemoci). Vyloučený strávník vrátí čip a vyzvedne si přeplatek za stravné.

 

Pravidla pro výdej obědů žákům školy

Podle vyhlášky č. 107/20085 Sb., o školním stravování má žák nárok na stravu v době výuky ve škole. Ve dnech ředitelského volna a prázdnin lze stravování poskytovat pouze za úhradu plné ceny (tj. včetně režijních nákladů). Týká se i družiny o prázdninách.
Citace z vyhlášky: "Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve které dosahují věku podle bodů 1-4". Dále je třeba zdůraznit, že školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna.

Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je dána zákonem, nelze stanovovat žádné výjimky ani jiná alternativní řešení.

Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se podle vyhlášky c.107/2005 Sb., považuje za pobyt ve škole, ostatní dny nemá žák nárok na dotovanou stravu a je povinen odhlásit obědy, jinak musí doplatit režijní náklady ve výši 29,- Kč (toto platí i v době prázdnin a ředitelského volna). 
Strávníci, kteří odebírají stravu do jídlonosičů - strava je určena pro okamžitou spotřebu.

 • 37 odst.1-vyhl. 137/2004 Sb., proto ji nelze uchovávat.

Pokud žák (strávník) z důvodu prvního dne nemoci nestihne odhlásit stravu, má možnost si zákonný zástupce (rodič) vyzvednout oběd s čipem do vlastních jídlonosičů v době od 11.00 – 11.30 hodin. Pokud bude chtít odebírat obědy i v době nemoci, musí uhradit v kanceláři školy režijní náklady ve výši 29,- Kč/oběd

Neodhlášené obědy propadají a nelze zpětně nárokovat odhlášení.

 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web