Vítá Vás Mateřská škola Hradiště

Naše mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem a nachází se v přízemí společné budovy se základní školou a školní kuchyní. Kapacita mateřské školy je 25 dětí.

Máme samostatnou ložnici, třídu a hernu a sociální zařízení. Školní zahrada a hřiště nabízí široké využití pro pobyt venku v každém ročním období. Blízké okolí mateřské školy nabízí pěkné vyhlídky na Beskydy, Babí horu, Horní dvůr a okolní města i vesnice. Díky lokalitě (blízkost lesa, čerstvý vzduch a atmosféra malé obce), ve které je naše školka situována, mají děti možnost klidného a zdravého vývoje.

O Vaše děti se starají kvalifikované učitelky:

Jurczygová Svatava, Kateřina Šindelová

a asistentka pedagoga Denisa Sniegoňová

 

Provoz MŠ je od 630 hodin do 1600 hodin.

 

Časové orientační rozvržení dne

6,30 - otevření MŠ, pitný režim, nabídka ovoce, činnosti řízené i spontánní, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou.

8,15 - uzamčení budovy

8,15 – 8,30 pohybová chvilka

8,30 – 9,00 průběžná svačina, dokončení činnosti

9,00 – 9,20 námětové činnosti dle vlastní volby, řízené činnosti, dokončení činností, komunitní kruhy, postupný přechod k pobytu venku.

9,20 – 11,15 pobyt venku

11,15 -  příprava na oběd, oběd

11,50  -  12,15 možnost předání dětí zákonným zástupcům

12,15 - uzamčení budovy (v případě potřeby vyzvedávaní dětí dle ústní domluvy s učitelkou)

12,15 - 14,00 – odpočinek

14,15 - průběžná svačina, spontánní aktivity, dokončení činností – započaté hry

16,00 uzamčení budovy

 

Rodiče mohou své děti přivádět dle vlastní potřeby po dohodě s učitelkami a vedoucí ŠJ, jak je uvedeno ve Školním Řádu.

Zákonní zástupci mají možnost se kdykoliv seznámit s dovednostmi dětí v prostředí mateřské školy. Nově příchozím dětem je nabízen adaptační program.

 

Motto programu mateřské školy:

„ Na svět se jen usmívej, dobré věci lidem přej. “

 

Název našeho školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:

„Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě…“,

aneb „S barevnou duhou nad námi“.

Hlavním cílem našeho ŠVP je,

Cílem našeho programu je, aby se děti naučily vnímat

celou naši planetu s jejími rozdílnostmi

v rasách, zvycích, kulturách, jazycích,

fauně i flóře i klimatu.

 

Další cíle našeho programu

Budeme rozvíjet tradice a zvyky, které vedou ke stmelování rodiny, obce i celého národa, vnášejí do našeho života jistý řád a pravidelnost, ale i radost, pospolitost a mravní hodnoty

Uvedeme děti do světa kultury a umění, aby si osvojovaly potřebné dovednosti, návyky a podílely se svým aktivním přístupem na společenském chování ve svém sociálním prostředí

Chceme se zaměřit na ekologické vědomí a uvědomění si odpovědnosti za své chování i jednání ve spolupráci se zákonnými zástupci

Chceme podporovat fyzickou pohodu dítěte, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost a vést ke zdravému životnímu postoji s podporou manipulačních a sebeobslužných dovedností. Povedeme děti k ochraně zdraví a společnými silami budeme zajišťovat zdravou atmosféru a pohodu prostředí.

Připravit dětem klidný přechod do základní školy a probudit v nich chuť k učení a vytváření základů pro další vzdělávání. Vzájemnými návštěvami a společnými akcemi dětí MŠ a ZŠ budeme blíže poznávat školní prostředí.

 

Zájmové činnosti

Naše MŠ je od roku 2008 součástí zařazení škol s ekologickými aktivitami M.R.K.V.I.Č.K.A, je začleněna do projektu Recyklohraní.  Každoročně zajišťujeme akce ke Dni Země / ekologické vycházky do přírody, sázení stromků, tvoření z odpadového materiálu, třídění odpadů, sběr odpadků v blízkém okolí školy apod./

Zajišťujeme pro děti aktivity pod vedením našich učitelek. Keramiku, rozvoj grafomotoriky "DUHÁČEK" a hláskáře pro předškolní děti.

V případě většího zájmu zajišťujeme zábavnou formou výuku anglického jazyka pod vedením kvalifikované lektorky.

Starší děti mají možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti při práci s PC pomocí speciálních výukových programů

Při práci s keramickou hlínou využíváme vlastní keramickou pec

Vyjíždíme na plavecké kurzy do Českého Těšína

 

Spolupracujeme

S hasiči – zapojujeme se do celostátní výtvarné soutěže PO očima dětí, zajišťujeme exkurze do hasičské zbrojnice, hasiči přijíždějí do školy

S myslivci – sbíráme lesní plody pro zvěř, účastníme se společných vycházek do lesa – krmení zvěře, stopování loveckými psy, návštěva voliéry bažantů

S policií ČR – výukové programy, návštěva příslušníků policie ČR ve škole, ukázky kynologů se psy

S ČČK – podílíme se na výstavě ručních prací s výrobky dětí

S veřejností – účast na Vánočním a Velikonočním setkání v obci s vystoupením dětí

S rodiči – pravidelně pořádáme společné akce pro děti a rodiče /Drakiáda, Světluškový průvod, Vánoční zvonění s Mikulášskou nadílkou, Loučení s masopustem, Den pro rodinu  - např. Večer s bílou paní, Po stopách stříbrného koně aj./, dle zájmu zajistíme besedy s PPP, nabízíme knihy a články z časopisů k pomoci řešení každodenních problémů při výchově předškolních dětí.

Se ZŠ – společné návštěvy divadelních a filmových představení, hudebních pořadů, návštěvy předškoláků v 1. třídě a ve ŠD

Se SRPD – školní výlety, dětské radovánky, Den dětí, loučení s předškoláky

S MŠ Koňákov – např. společná návštěva kostela v Koňákově v době adventní, návštěva generálních zkoušek kulturních vystoupení

S MŠ Těrlicko - společné akce pro děti, výlety a soutěže

 

Náš tým zaměstnanců mateřské školy chce dosáhnout takových úspěchů, aby naplňoval společně se všemi partnery školy  jedno z nejkrásnějších poslání v životě, a tím je výchova dítěte…

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode