Vítá Vás Mateřská škola Hradiště

Naše mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem a nachází se v přízemí společné budovy se základní školou a školní kuchyní. Kapacita mateřské školy je 25 dětí.

Máme samostatnou ložnici, třídu a hernu a sociální zařízení. Školní zahrada a hřiště nabízí široké využití pro pobyt venku v každém ročním období. Blízké okolí mateřské školy nabízí pěkné vyhlídky na Beskydy, Babí horu, Horní dvůr a okolní města i vesnice. Díky lokalitě (blízkost lesa, čerstvý vzduch a atmosféra malé obce), ve které je naše školka situována, mají děti možnost klidného a zdravého vývoje.

O Vaše děti se starají kvalifikované učitelky:

Jurczygová Svatava, Šindelová Kateřina

a asistentka pedagoga Sniegoňová Denisa

 

Provoz MŠ je od 630 hodin do 1600 hodin.

 

Časové orientační rozvržení dne

6,30 - otevření MŠ, pitný režim, nabídka ovoce, činnosti řízené i spontánní, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou.

8,15 - uzamčení budovy

8,15 – 8,30 pohybová chvilka

8,30 – 9,00 průběžná svačina, dokončení činnosti

9,00 – 9,20 námětové činnosti dle vlastní volby, řízené činnosti, dokončení činností, komunitní kruhy, postupný přechod k pobytu venku.

9,20 – 11,15 pobyt venku

11,15 -  příprava na oběd, oběd

11,50  -  12,15 možnost předání dětí zákonným zástupcům

12,15 - uzamčení budovy (v případě potřeby vyzvedávaní dětí dle ústní domluvy s učitelkou)

12,15 - 14,00 – odpočinek

14,15 - průběžná svačina, spontánní aktivity, dokončení činností – započaté hry

16,00 uzamčení budovy

 

Rodiče mohou své děti přivádět dle vlastní potřeby po dohodě s učitelkami a vedoucí ŠJ, jak je uvedeno ve Školním Řádu.

Zákonní zástupci mají možnost se kdykoliv seznámit s dovednostmi dětí v prostředí mateřské školy. Nově příchozím dětem je nabízen adaptační program.

 

Motto programu mateřské školy:

„ Na svět se jen usmívej, dobré věci lidem přej. “

 

Název našeho školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:

„Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě…“,

aneb „O sdílení světa  kolem nás“.

Hlavním cílem našeho ŠVP je,

 aby se děti naučily vnímat

celou naši planetu s jejími rozdílnostmi

v rasách, zvycích, kulturách, jazycích,

fauně i flóře i klimatu.

 

Další cíle našeho programu

Budeme rozvíjet tradice a zvyky, které vedou ke stmelování rodiny, obce i celého národa, vnášejí do našeho života jistý řád a pravidelnost, ale i radost, pospolitost a mravní hodnoty

Uvedeme děti do světa kultury a umění, aby si osvojovaly potřebné dovednosti, návyky a podílely se svým aktivním přístupem na společenském chování ve svém sociálním prostředí

Chceme se zaměřit na ekologické vědomí a uvědomění si odpovědnosti za své chování i jednání ve spolupráci se zákonnými zástupci

Chceme podporovat fyzickou pohodu dítěte, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost a vést ke zdravému životnímu postoji s podporou manipulačních a sebeobslužných dovedností. Povedeme děti k ochraně zdraví a společnými silami budeme zajišťovat zdravou atmosféru a pohodu prostředí.

Připravit dětem klidný přechod do základní školy a probudit v nich chuť k učení a vytváření základů pro další vzdělávání. Vzájemnými návštěvami a společnými akcemi dětí MŠ a ZŠ budeme blíže poznávat školní prostředí.

 

Zájmové činnosti

Naše MŠ je od roku 2008 součástí zařazení škol s ekologickými aktivitami M.R.K.V.I.Č.K.A, je začleněna do projektu Recyklohraní.  Každoročně zajišťujeme akce ke Dni Země / ekologické vycházky do přírody, sázení stromků, tvoření z odpadového materiálu, třídění odpadů, sběr odpadků v blízkém okolí školy apod./

Zajišťujeme pro děti aktivity pod vedením našich učitelek. Keramiku, rozvoj grafomotoriky "DUHÁČEK" a hláskáře pro předškolní děti.

V případě většího zájmu zajišťujeme zábavnou formou výuku anglického jazyka pod vedením kvalifikované lektorky.

Starší děti mají možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti při práci s PC pomocí speciálních výukových programů

Při práci s keramickou hlínou využíváme vlastní keramickou pec

Vyjíždíme na plavecké kurzy do Českého Těšína

 

Spolupracujeme

S hasiči – zapojujeme se do celostátní výtvarné soutěže PO očima dětí, zajišťujeme exkurze do hasičské zbrojnice, hasiči přijíždějí do školy

S myslivci – sbíráme lesní plody pro zvěř, účastníme se společných vycházek do lesa – krmení zvěře, stopování loveckými psy, návštěva voliéry bažantů

S policií ČR – výukové programy, návštěva příslušníků policie ČR ve škole, ukázky kynologů se psy

S ČČK – podílíme se na výstavě ručních prací s výrobky dětí

S veřejností – účast na Vánočním a Velikonočním setkání v obci s vystoupením dětí

S rodiči – pravidelně pořádáme společné akce pro děti a rodiče /Drakiáda, Světluškový průvod, Vánoční zvonění s Mikulášskou nadílkou, Loučení s masopustem, Den pro rodinu  - např. Večer s bílou paní, Po stopách stříbrného koně aj./, dle zájmu zajistíme besedy s PPP, nabízíme knihy a články z časopisů k pomoci řešení každodenních problémů při výchově předškolních dětí.

Se ZŠ – společné návštěvy divadelních a filmových představení, hudebních pořadů, návštěvy předškoláků v 1. třídě a ve ŠD

Se SRPD – školní výlety, dětské radovánky, Den dětí, loučení s předškoláky

S MŠ Koňákov – např. společná návštěva kostela v Koňákově v době adventní, návštěva generálních zkoušek kulturních vystoupení

S MŠ Těrlicko - společné akce pro děti, výlety a soutěže

 

Náš tým zaměstnanců mateřské školy chce dosáhnout takových úspěchů, aby naplňoval společně se všemi partnery školy  jedno z nejkrásnějších poslání v životě, a tím je výchova dítěte…

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode