ZÁKLADNÍ ŠKOLA Těrlicko

    Základní škola Těrlicko se nachází v centru obce, která leží na spojnici měst Havířova a Českého Těšína. Všechny ročníky mají jednu až dvě paralelní třídy.

     Ve škole jsou kromě tříd umístěny odborné učebny: fyzikálně-chemická, přírodopisná, učebna informatiky, cvičná kuchyňka, hudebna, učebna výtvarné výchovy, školní knihovna, tělocvična.     Školní jídelna nabízí žákům nejen možnost poobědvat, ale i posvačit o velké přestávce. Ve školní jídelně se mohou stravovat i další občané, obědy se dováží i pro mateřskou a základní školu s polským vyučovacím jazykem. Byla postavena přístavba školní družiny, která má kapacitu 90 žáků.

     Ke škole patří vyasfaltovaný školní dvůr s basketbalovými koši a stoly pro stolní tenis, venkovní „Zelená učebna“ a dílna. K dispozici je obecní hřiště, které je vybavené čtyřmi běžeckými drahami s umělým povrchem, doskočištěm, vrhačským sektorem a umělým trávníkem pro míčové hry, v zimě slouží plocha jako kluziště.

     Škola je zapojena do projektů Ovoce do škol, Veselé zoubky, Čtení pomáhá, projektu aktivní škola „Pro školy“, přihlásila se do projektu Férová škola. Přispěla formou sbírek či sběrem druhotných surovin na léčbu dětských onkologických pacientů a na rehabilitaci tělesně postižených žáků, společnosti Chrpa (hyporehabilitace), Fondu Sidus o.p.s. (podporuje léčení dětí v nemocnicích), společnosti PESOS o.p.s. (pomáhá opuštěným a týraným psům a kočkám). Škola rovněž podporuje v rámci projektu „Adopce na dálku“ chlapce z Indie. Škola spolupracuje s tělovýchovnou jednotou Lavina, dobře spolupracuje se Sdružením rodičů a přátel dětí a Školskou radou. Žáci mají možnost reprezentovat školu v rozličných vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích. Žáci již několikrát postoupili do republikového kola OVOV.  Dlouhou tradici má tzv. Liga vesnických škol,  ve které se v různých sportovních disciplínách a hrách potkávají naši žáci s dětmi z Horní Suché, Albrechtic a Stonavy.

     Pro žáky bývají připravovány (mnohdy se na přípravách podílejí i samotní žáci) různě zaměřené projektové dny, výstavy, divadelní představení a exkurze. Na půdě naší školy mohou žáci rozvíjet své umělecké dovednosti v pobočce ZUŠ B. Martinů (např. hra na klavír, zobcová flétna, výtvarné obory). Ve škole působí několik kroužků (např. atletiky, odbíjené, programování, florbalu).

          Vyučuje se zde podle školního vzdělávacího  programu  pro základní vzdělávání „S přírodou k moudrosti“, který neznamená přírodovědné zaměření naší školy, ale snahu o přirozené prožívání sebe sama – jak v kontaktu s přírodou, tak s okolní společností nebo prostřednictvím estetického zážitku vycházejícího ze sebe sama.

Důležité mezníky historie školy

19. 12. 1921 – zahájeno vyučování v české škole

17. 8. 1924 – slavnostní otevření nové stavby školy

1930 – ustaveno Rodičovské sdružení

2. 9. 1938 – zahájen školní rok v rozšířené školní budově

2. 10. 1938 – česká škola zrušena, budovu převzala škola polská

1. 9. 1939 – polská škola zrušena, v budově české státní obecné školy vyučuje škola německá

23. 5. 1945 – česká obecná škola obnovena jako pětitřídní

1952/53 – provedena generální oprava školní budovy

1953 – spojením národní a střední školy vzniká Osmiletá střední škola Horní Těrlicko

1960 – otevření nové školní budovy, nový název školy: Základní devítiletá škola

1974/75 – zahájeno vyučování v nové přístavbě školy

1991/92 – vybudována odborná učebna výpočetní techniky

1993 – 1. číslo časopisu Školáček

2. 9. 1996 – slavnostní otevření nové školy za účasti ministra školství Ivana Pilipa

2001 –  1. ročník Těrlické laťky

1. 9. 2007 –  vyučování probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „S přírodou k moudrosti“

1. 9. 2011 – spojení ZŠ Těrlicko, ZŠ Hradiště, MŠ Těrlicko, MŠ Hradiště v jeden subjekt

1. 9. 2016 – otevřená nová přístavba školní družiny

28. 4. 2022 - AKADEMIE ke 100. výročí založení české školy v Těrlicku

Foto: Michal Polák

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web