Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2017/2018

Zápisový lístek

Je to tiskopis opatřený šedým podtiskem lipových listů na každé straně tiskopisu, vodotiskem s motivy lipových ratolestí, evidenčním číslem obsahujícím sérii tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu.

Vydávání zápisových lístků ředitelem základní školy žákům školy hlásícím se do :

oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2017,

ostatních oborů vzdělání do 15. března 2018.

Přesný termín vydání zápisových lístků žákům naší školy bude sdělen.

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.  Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

 

Podávání přihlášek

Uchazeč vždy podává přímo řediteli střední školy (konzervatoře), do které se hlásí :

obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2017,

ostatní obory vzdělání do 1. března 2018.

Žáci naší školy obdrží dvě přihlášky. V případě požadavku střední školy nechá na přihlášce potvrdit u lékaře zdravotní způsobilost ke studiu a výkonu povolání.  

Žáci přinesou vyplněnou přihlášku zpět do školy výchovnému poradci, který ji zkontroluje, dá podepsat řediteli školy a předá zpět žákovi. Zákonný zástupce přihlášky zašle na vybrané školy doporučeně. Je možno přihlášky odevzdat na vybrané střední školy osobně. V tomto případě žádejte potvrzení o tom, že jste přihlášku předali.

 

Termín přijímací zkoušky

  • jednotné přijímací zkoušky se konají 12. a 16. dubna 2018 (čtyřleté obory vzdělání), 13. a 17. dubna (šestiletá a osmiletá gymnázia)
  • každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí
  • přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které zasílá lepší výsledek přijímacích zkoušek na obě školy
  • uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu, který je stanoven na 10. a 11. května 2018

 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí:

  • pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí  v   termínu od 22. dubna do 30. dubna 2017
  • ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

 

Odvolací řízení

  • proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu je možno podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu. Ředitel školy zašle odboru školství spolu s odvoláním i kritéria, podle kterých postupoval při přijímacím řízení.

 

Internetové zdroje k získávání informací a osvojování kompetencí důležitých pro volbu povolání:

 

https://www-Proskoly.cz/

Portál Proškoly.cz nabízí ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), test volby povolání.

 

https://www.vstupnatrhprace.cz/

Internetové stránky Start na trh práce jsou komplexním informačním průvodcem volbou povolání. Zpracována jsou následující témata: profesní orientace a volba povolání, vzdělání a výběr ze vzdělávací nabídky, výběr zaměstnání, ucházení se o zaměstnání, práva a povinnosti zaměstnanců, kariérový růst a soukromé podnikání.

 

https://www.infoabsolvent.cz/

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce. Nabízí pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty. Najdete zde nejen nabídku škol a oborů vzdělávání, ale i profesionálně zpracované analýzy o potřebách trhu práce a ukázky reálných pracovních prostředí, které Vám mohou volbu studia usnadnit.

 

https://www-occupationsguide.cz/

Tyto interaktivní internetové stránky poskytují podrobné informace o více než 600 povoláních v podobě textu, fotografií a zvukových nahrávek. Průvodce světem povolání svým uživatelům nabízí např. dotazníky zájmů, dovedností a databázi povolání s výběrem podle oblíbených vyučovacích předmětů, oblečení používaného při práci, charakteru pracovní činnosti, předmětu práce, pracoviště a stupně vzdělání.  

 

https://www.atlasskolstvi.cz/

K dispozici jsou aktuální přehledy škol a jejich studijní nabídka.

 

https://katalog.nsp.cz/uvod.aspx

Kartotéka typových pozic – je možné nalézt podrobné informace o jednotlivých povoláních. Kartotéka obsahuje kolem 1900 profilů pracovních pozic, jejich obecnou charakteristiku, informace o pracovních činnostech, charakteru a předmětu práce, pracovních prostředcích a podmínkách, zdravotních, osobnostních a kvalifikačních požadavcích. Nechybí ani informace o poptávce na trhu práce a průměrném výdělku v regionálním členění.

 

https://www-vychova-vzdelavani.cz/

 

https://www.nuov.cz/

Internetové stránky Národního ústavu odborného vzdělávání se základními informacemi o kariérovém poradenství, projektech a řadou publikací k bezplatnému stažení. Přináší aktuální informace o přijímacím řízení na střední školy.

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode