GDPR

 
Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 a 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
 
Škola zpracovává osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti. Tato stránka Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o způsobu a účelu zpracování osobních údajů.
 
Kontaktní údaje správce:
 
ZŠ Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
Adresa: Hradec Králové, Spojovací 66, 50311
Telefon: 495 436 033
 
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
 
Bc. Stanislava Krupičková
Telefon: 495 707 408, 601 324 015
Email: poverenec@mmhk.cz
 
Právní titul a účely zpracování osobních údajů:
 
Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními tituly stanovenými Nařízením EU č. 2016/679 (GDPR):
 
na základě souhlasu
 
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je fyzická osoba
 
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti školy
 
zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů fyzické osoby
 
zpracování je pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
 
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů školy
 
Osobní údaje nejsou zpracovávány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny. Podrobný popis účelu zpracování osobních údajů v rámci jednotlivých agend je uveden v REGISTRU AGEND.
 
Prezentace činnosti školy
 
V rámci své zákonné vzdělávací a výchovné působnosti realizuje škola řadu školních a mimoškolních aktivit. Na těchto akcích dochází obvykle k pořizování fotografií či jiných záznamů, které mohou být následně v rozumné míře zveřejněny na vlastních informačních médiích (např. web, Facebook, informační leták, školský zpravodaj atd.) Každý účastník takové akce má právo aktivně odmítnout pořízení záznamu své osoby nebo následné zveřejnění záznamu. Podrobnější stanovení účelu a zákonnosti zpracování je uveden v PŘÍLOZE K REGISTRU AGEND
 
Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:
 
Škola nezpracovává žádné osobní údaje fyzických osob, jejichž použití by bylo odůvodněno pouze oprávněným zájmem školy. Prvotním účelem zpracování osobních údajů je nejčastěji splnění právní povinnosti, výkon veřejné moci nebo provádění činností ve veřejném zájmu.
 
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:
 
Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předává škola třetím subjektům výhradně v případech, kdy jí tak ukládá zákon, např. při poskytování součinnosti kontrolním orgánům. Výjimkou je poskytnutí nebo zpřístupnění údajů na základě zpracovatelské smlouvy. Bez souhlasu fyzické osoby mohou být dále poskytnuty osobní údaje, které vypovídají o veřejné nebo úřední činnosti osoby a o jejím funkčním nebo pracovním zařazení.
 
Předávání osobních údajů do zahraničí:
 
Do zahraničí nejsou systematicky předávány žádné osobní údaje s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon, např. na základě mezinárodní smlouvy.
 
Doba uložení osobních údajů:
 
Veškeré dokumenty, které byly škole doručeny nebo byly vytvořeny v souvislosti s její působností, jsou zpracovávány v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí tímto zákonem a vnitřním předpisem – viz SPISOVÝ ŘÁD ŠKOLY
 
Zdroj zpracovávaných osobních údajů
 
Škola získává osobní údaje fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti z následujících zdrojů:
 
osobní údaje poskytne přímo fyzická osoba
 
osobní údaje jsou získány od třetích osob nebo ze základních registrů v případech, kdy tak určí zvláštní právní předpis
 
z veřejných zdrojů v případech, kdy je škola v rámci své působnosti povinna ověřit některé údaje
 
škola nezískává osobní údaje z žádných neoficiálních veřejných zdrojů, jako jsou sociální sítě atd.
 
 
 
PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 
Nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) přiznává fyzickým osobám, subjektům osobních údajů, následující práva v oblasti ochrany osobních údajů:
 
Právo na informace
 
Právo na přístup k osobním údajům
 
Právo na opravu a doplnění
 
Právo na výmaz (právo být zapomenut)
 
Právo na omezení zpracování
 
Právo vznést námitku
Právo na přenositelnost údajů
 
Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování
 
Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 a 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

Škola zpracovává osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti. Tato stránka Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o způsobu a účelu zpracování osobních údajů.

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace¨

 

Právní titul a účely zpracování osobních údajů:

Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními tituly stanovenými Nařízením EU č. 2016/679 (GDPR):

 • na základě souhlasu
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je fyzická osoba
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti školy
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů fyzické osoby
 • zpracování je pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů školy

Osobní údaje nejsou zpracovávány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny. 

 

Prezentace činnosti školy

V rámci své zákonné vzdělávací a výchovné působnosti realizuje škola řadu školních a mimoškolních aktivit. Na těchto akcích dochází obvykle k pořizování fotografií či jiných záznamů, které mohou být následně v rozumné míře zveřejněny na vlastních informačních médiích (např. web, informační leták, školský zpravodaj atd.) Každý účastník takové akce má právo aktivně odmítnout pořízení záznamu své osoby nebo následné zveřejnění záznamu. 

Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:

Škola nezpracovává žádné osobní údaje fyzických osob, jejichž použití by bylo odůvodněno pouze oprávněným zájmem školy. Prvotním účelem zpracování osobních údajů je nejčastěji splnění právní povinnosti, výkon veřejné moci nebo provádění činností ve veřejném zájmu.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předává škola třetím subjektům výhradně v případech, kdy jí tak ukládá zákon, např. při poskytování součinnosti kontrolním orgánům. Výjimkou je poskytnutí nebo zpřístupnění údajů na základě zpracovatelské smlouvy. Bez souhlasu fyzické osoby mohou být dále poskytnuty osobní údaje, které vypovídají o veřejné nebo úřední činnosti osoby a o jejím funkčním nebo pracovním zařazení.

 

Předávání osobních údajů do zahraničí:

Do zahraničí nejsou systematicky předávány žádné osobní údaje s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon, např. na základě mezinárodní smlouvy.

 

Doba uložení osobních údajů:

Veškeré dokumenty, které byly škole doručeny nebo byly vytvořeny v souvislosti s její působností, jsou zpracovávány v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí tímto zákonem a vnitřním předpisem – viz SPISOVÝ ŘÁD ŠKOLY.

 

Zdroj zpracovávaných osobních údajů

Škola získává osobní údaje fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti z následujících zdrojů:

 • osobní údaje poskytne přímo fyzická osoba
 • osobní údaje jsou získány od třetích osob nebo ze základních registrů v případech, kdy tak určí zvláštní právní předpis
 • z veřejných zdrojů v případech, kdy je škola v rámci své působnosti povinna ověřit některé údaje
 • škola nezískává osobní údaje z žádných neoficiálních veřejných zdrojů, jako jsou sociální sítě atd.
 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) přiznává fyzickým osobám, subjektům osobních údajů, následující práva v oblasti ochrany osobních údajů:

 • Právo na informace
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu a doplnění
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut)
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo vznést námitku
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování
 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web