ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

07.05.2020 10:56
Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás informovali, že v pondělí 25.5.2020 se naše mateřská škola opět otevře. Provoz bude probíhat v souladu s manuálem, který vydalo Ministerstvo školství.
Budeme se řídit a v maximální míře dodržovat doporučené postupy, které vyplývají ze stávající epidemiologické situace. 
Proto také nezbytnou součástí nástupu Vašeho dítě do MŠ bude vyplnění "Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění". 
 
Důležité odstavce citujeme:
Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
  • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
  •  Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např.  u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
  • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
  • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
  • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nos
 V prostorách mateřské školy
  •  Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce1, 2, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). 
  • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí
Při podezření na možné příznaky COVID-19
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.  
Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze. 
4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 
 
Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

 

ochrana_zdravi_ms.pdf (1123527)

čestné prohlášení.pdf (275206)

 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web