Zápis do Mateřské školy

12.04.2021 13:18

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Č. j. 01Te/212/2021                                  V Těrlicku 29. 3. 2021

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Těrlicko, příspěvková organizace  v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle Správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

Kritéria pro přijetí:

1)       přednostní přijetí dětí předškolního věku

2)       místo trvalého pobytu dítěte – Těrlicko

3)       sourozenec v mateřské škole

4)       přijetí dle věku v rozmezí 3-5 let dítěte

5)       děti ve věku 2-3 let budou přijímány dle možností

 

Žádosti o přijetí Evidenční list - formuláře ke stažení naleznete na webových stránkách školy www.skolaterlicko.cz

Formuláře budou přístupny od 12. 4. 2021

 

Vyplníte veškeré údaje a podepíšete. V případě, že přihlašujete dítě do školy v Hradišti, doplňte za příjmením dítěte „HR“

 

Termín zápisu:         od pondělí 3. 5. 2021 do pátku 14. 5. 2021

Způsob zápisu:         bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonného zástupce

 

Vyplněné formuláře a prostou kopii Rodného listu dítěte zašlete do školy (Školní 419/2) Těrlicko buď:

1.   Do datové schránky školy: 8c35fwa

2.   E-mailem: info@skolaterlicko.cz

a) s elektronickým podpisem nebo
b) s naskenovaným dokumentem s podpisem zákonného zástupce nebo
c) s ofoceným dokumentem s podpisem zákonného zástupce (možno i mobilem pokud bude čitelné)

            3.   Poštou (Školní 419/2, 73542 Těrlicko)

            4.   Osobně na sekretariát školy (p. Fojciková) v následujících termínech:

            Den                                                hodina

           3. 5. 2021                                       8. 00 – 12. 00 hod.

           4. 5. 2021                                       8. 00 – 12. 00 hod.

           5. 5. 2021                                       8. 00 – 12. 00 hod.

           6. 5. 2021                                       8. 00 – 12. 00 hod.

           7. 5. 2021                                       8. 00 – 12. 00 hod.

Ve zcela mimořádných případech (nemoc, karanténa apod.) můžeme přijmout i žádost odeslanou později, nejpozději však do 15. 5. 2021. Tuto situaci oznamte telefonicky – p. Kateřina Kunčická 731 491 145 (MŠ Těrlicko), nebo p. Kateřina Šindelová 739 669 717 (MŠ Hradiště)

Pokud využijete možnost 2b, 2c, uchovejte, prosím, originál dokumentu, který škole odevzdáte, jakmile to bude možné. 

 

Po obdržení žádosti vám škola potvrdí její přijetí a současně Vám přidělí registrační číslo dítěte.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 31. května 2021

 

PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy
 

 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web