Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

28.04.2023 10:24

 

Směrnice stanovuje podmínky a organizaci přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Májová 554/23 a v MŠ Hradiště, Hradišťská 147/47 od následujícího školního roku, tj. od 1. 9. 2023.

Vydala: ZŠ a MŠ Těrlicko, Školní 419/2, Těrlicko dne 28. 04. 2023

Schválil: ředitel školy – Mgr. Jiří Jekl

Účinnost: od 28. dubna 2023

Závaznost: směrnice je závazná pro ředitele ZŠ a MŠ Těrlicko, Školní 419/2, Horní Těrlicko při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Na základě ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a §2, odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

 

Článek 1

1. Ředitel ZŠ a MŠ Těrlicko stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je:

 • na informační tabuli pro veřejnost v budovách mateřských škol (náhradní řešení – vstupní dveře do budovy)
 • na webových stránkách www.skolaterlicko.cz

 

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok od 1.9.2023 do 31.8.2024:

Místo:

 • MŠ Těrlicko, Májová 554/23, Horní Těrlicko
 • MŠ Hradiště, Hradišťská 147/47, Těrlicko-Hradiště

Termín:

 • 10. května 2023 od 8,00 do 15,00hod.
 • 11. května 2023 od 8,00 do 15,00hod.

 

Žádosti lze podávat i mimo termín zápisu v průběhu školního roku do naplnění kapacity školy. Pro rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mimo termín zápisu nejsou stanovena žádná kritéria.

 

2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce dítěte písemně do protokolu.

Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa trvalého bydliště
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, kontakt (e-mail, ID datové schránky, telefonní číslo), podpis

 

Nemá-li žádost předepsané náležitosti, je podavatel žádosti povinen odstranit jejich nedostatky ve lhůtě 5 pracovních dnů od data podání žádosti.

 

Současně se Žádostí o přijetí se předkládá Evidenční list, který musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení dítěte, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství, mateřský jazyk, adresa bydliště, zdravotní pojišťovna, údaje o zdravotním stavu, očkování – potvrzeno dětským pediatrem
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, adresa bydliště, telefonní číslo, podpis

 

Žádost o přijetí a Evidenční list jsou k dispozici na webových stránkách www.skolaterlicko.cz

 

Článek 2

3. Dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, se třída mateřské školy naplňuje do počtu 28 dětí. Pro školní rok 2023/2024 je počet volných míst MŠ Těrlicko - 22, MŠ Hradiště - 10.

 

4. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od dvou do zpravidla šesti let. Dítě mladší tří let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

V mateřských školách probíhá předškolní vzdělávání ve čtyřech třídách. Jedna třída MŠ se nachází v Hradišti, tři třídy MŠ fungují v Horním Těrlicku. Ve třídě mateřské školy v Hradišti jsou zařazeny děti od tří do šesti let.

 

Článek 3

5. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel ve správním řízení podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění zákona č. 472/2011 Sb. a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

6. Ředitel ZŠ a MŠ Těrlicko stanovil za účelem zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovený počet dětí na jednu třídu dle vyhlášky č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

7. O přijetí dítěte dle § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitel školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Kritéria pro přijímání dětí:

 • přednostně se přijímají všechny děti v posledním roce před zahájením předškolní docházky, jejich vzdělávání je povinné, s trvalým pobytem ve spádovém obvodu obce Těrlicko.
 • dále děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu obce Těrlicko, které dovrší před zahájením školního roku 4 let = 18b.,
 • dále děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu obce Těrlicko, které dovrší před zahájením školního roku 3 let = 16b.,
 • poté se přijímají děti mladší 3 let s trvalým pobytem ve spádovém obvodu obce Těrlicko, které nejdéle k 31. 12. 2023 dosáhnou věku tří let = 14b.,
 • naposledy děti, které dosáhnou 3 let po 1. 1. 2024 = 12b.
 • při shodnosti bodů bude rozhodovat datum narození

 

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem zveřejní ředitel školy na webových stránkách a dále je vyvěsí na budovách škol nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu.

 

V Těrlicku dne 28. 4. 2023             Mgr. Jiří Jekl, ředitel ZŠ a MŠ Těrlicko

 

MŠ-zápis 2023.doc (134 kB)

EvidencniList_MS_23.pdf (1,1 MB)

Zadost_MS_2023.pdf (2,3 MB)
 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web