Řád školní družiny

09.05.2012 09:54

 

Řád školní družiny

Základní škola  a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace

Čj.:

1/TĚ/606/2013

Vypracoval:

Jarmila Sýkorová

Schválil:

PaedDr. Vladimír Balajka

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.9.2013

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.9.2013

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č.74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání.

1. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

 

2. Ve ŠD je určena vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

 

3. O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. Žáci jsou do ŠD zařazeni na základě písemné žádosti zákonných zástupců. Ti sdělí rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z ŠD. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku, který se vyplňuje z obou stran. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak, či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedenou na zápisním lístku, sdělí zákonní zástupci rovněž písemně. Odhlášení taktéž se provádí písemně.

 

4. Poplatek za ŠD je splatný ve dvou splátkách – do 30. září a do 28.února. Platí se ve ŠD. Poplatek stanoví ředitel školy, činí měsíčně 150 Kč na žáka.

 

5. Pokud za žáka není poplatek zaplacený, vedoucí vychovatelka uvědomí o tom ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze ŠD. 

6. Činnost ŠD se v době všech prázdnin přerušuje, není-li přihlášeno minimálně 10 žáků. Vaří-li školní jídelna, mají děti v době prázdnin stravu za plnou cenu.

 

7. ŠD je v provozu v době od 6:00 h až 7:30 h a 11:15 h až 16:30h, pondělí a středa do 16,45 hodin.

Rozvrh činností jednotlivých oddělení:

      12:00 – 13:30 – odpočinková, rekreační

      13:30 – 15:00 – zájmová, pobyt na hřišti, vycházky

      15:00 – 16:30 – příprava na vyučování, psaní DÚ a hry

 

8. Činnost ŠD probíhá v těchto místnostech:  přístavba školy  ŠD1. 2. a 3. oddělení.

 

9. V každém oddělení může být nejvíce 30 žáků.

 

10. Rozsah denního provozu stanovuje ředitel školy.

 

11. Po skončení činnosti v ranní výpravě odvádí vychovatelka žáky do školy. Odpolední provoz ŠD končí v 16:30h.v pondělí a středa v 16,45hod. Žáci, které si do této doby nikdo ze zákonných zástupců nevyzvedl, odcházejí domů samostatně. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby   zákonnými zástupci, informuje vychovatelka nejdříve telefonicky zákonné zástupce uvedené na přihlášce. Pokud je tento postup bezvýsledný, po ukončení provozu poučí žáka o BOZP a dohlédne na jeho odchod ze školy.

 

12.Po vyučování předává žáky vychovatelce vyučující a společně odcházejí na oběd. Do ŠD přicházejí žáci pod vedením vychovatelek. Pokud ostatní třídy končí později, předá žáky vychovatelce ta učitelka, která vyučovala poslední hodinu. Žáci, kteří navštěvují zájmové kroužky ve škole, jsou předávány vedoucímu kroužku a po ukončení činností vedoucí přivádějí do ŠD.

 

13. Z programových a organizačních důvodů může být spojena činnost jednotlivých oddělení družiny za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost žáků.

 

 

14. ŠD může zřizovat v rámci své běžné činnosti zájmové kroužky i mimoškolní aktivity, jejichž členové mohou být i žáci, kteří nejsou do ŠD zapsáni k pravidelné docházce, pokud to kapacity dovolí. Těm může být činnost v kroužcích poskytována za úplatu.

 

15. Během pobytu ve ŠD zodpovídá za bezpečnost žáků pedagogický pracovník. Děti mají mít převlečení na pobyt venku (tepláky, bundu, boty), přezůvky, ručník a hrníček na čaj. Vše musí být podepsané a převlečení musí být v podepsané tašce nebo pytlíku a uložené v šatně. Pokud ŠD využívá odborné učebny školy, řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášeny do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

 

16. Pitný režim je zajištěn, vychovatelky denně vaří čaj nebo připravují džus, žáci se mohou kdykoliv napít, pití je v termonádobě na chodbě. Příspěvek na pití je 50 Kč na pololetí.

 

17. Žák bez vědomí vychovatelky družinu neopouští. Za žáka, který byl daný den ve škole, ale do družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Žáci odcházejí ze ŠD na základě zápisních lístků. Dřívější odchod je nutné prokázat písemným potvrzením rodičů. Na telefonické omluvení nelze žáka pouštět. Zákonní zástupci, kteří si přijdou pro své dítě, zmáčknout zvonek u dveří do ŠD, nahlásí jméno a vychovatelka je bzučákem pustí do prostoru šaten, kde si dítě vyzvednou.

 

18. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem ŠD, který je vyvěšen v učebně.

 

19. Pokud žák soustavně narušuje školní řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může takto rozhodnout, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. U ŠD základních škol zřizovaných obcí nemá tento akt povahu správního řízení, tj. ředitel nevydává rozhodnutí, není možnost odvolání rodičů.

 

20. Práva a povinností zákonných zástupců: rodiče mají právo a možnost se informovat na chování svého dítěte u vychovatelky.

 

 

21. Ve ŠD se vede tato dokumentace:

- zápisní lístky

- přehled výchovně vzdělávací práce

- docházkový sešit

- celoroční plán činností

 

 

22. Skladba zaměstnání ve ŠD:

- oběd, příchod do ŠD

- odpočinková činnost – četba, klidné hry, společenské hry, PC hry

- rekreační činnost – volný výběr her, stavebnice, návštěva kina

- zájmová činnost – výtvarná, práce s různým materiálem, tělovýchovná

- pobyt venku na hřišti, vycházky, pobyt v lese

- příprava na vyučování – psaní domácích úkolů, didaktické hry

 

 

V Těrlicku 1.9.2013

 

Jarmila Sýkorová

vedoucí vychovatelka

 

 

 

           

 

© 2021 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web