Charakteristika školy

25.01.2012 13:44

Přednosti naší školy:

  • možnost více zohledňovat zkušenosti a potřeby žáků;
  • dobrá znalost rodinné situace – umožňuje lépe pochopit, případně i řešit problémy;
  • možnost podpory kulturního dění v obci;
  • možnost užší spolupráce s mateřskou školou – plynulejší a bezproblémovější přechod dětí z mateřské školy do základní školy;
  • „rodinné“ prostředí při vzdělávání i mimoškolních aktivitách;
  • efektivnější zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do vzdělávání vzhledem k většinou menšímu počtu žáků ve třídě;
  • spojené ročníky – vedou učitele k diferenciaci výuky;
  • možnost využívat efektivní formy výuky vedoucí k rozvoji životních dovedností žáků (princip „učení se navzájem“) a samostatnosti žáků;
  • lepší dostupnost a možnost využívání pomůcek ve výuce…;
  • možnosti integrace předmětů.

 

Zájmům dětí vychází ZŠ vstříc skladbou odpoledních kroužků:

Kroužek dovedných rukou,

dramatický kroužek,

sportovní hry,

kroužek slušného chování

také v mimoškolních akcích i v náplni práce školní družiny.

 

ZŠ i MŠ je zapojena do projektu Recyklohraní,jde o sběr baterií a vysloužilých elektrospotřebičů a plnění různých úkolů spojených s tříděním odpadu.Za splněné úkoly dostáváme body,za které si můžeme v internetovém obchodě nakoupit učební potřeby,hry pro děti nebo i sportovní potřeby.

V odpoledních hodinách je dobře postaráno o děti v jednom oddělení školní družiny,kde se děti zapojují do různých prožitkových aktivit,zaměřených také na zdravou výživu a ekologii,někdy společně s rodiči.Činnost ŠD je zaměřena na poznávání přírody a okolí.

 

Kolektiv základní školy tvoří čtyři zaměstnanci,z nich tři jsou pedagogičtí a jeden provozní zaměstnanec,který se stará o úklid.

Vzhled školy:

Jde o jednopatrovou budovu s půdní vestavbou  a  terasou.

V přízemí se nacházejí třídy MŠ,kuchyň a jídelna,v 1.poschodí dvě  třídy ZŠ. Prostory učeben jsou vybavené novým žákovským stavitelným nábytkem.V každé třídě je koberec,který se využívá jak na

skupinovou práci dětí při vyučování,tak na hry a odpočinek o přestávkách.Koutek v jídelně je určen dětem,které rády kreslí nebo čtou.

 

Škola disponuje dobře vybavenou počítačovou učebnou-dataprojektor,dig.fotoaparát,skener,kopírovací stroj,tiskárna.

Přístup k PC mají děti v kroužku i ve vyučování,kdy pracují pod vedením učitele s různými výukovými programy a seznamují se se základy obsluhy počítače, prací s textem, tabulkami, prezentacemi a pomáhají s tvorbou školních webových stránek.

Od 1.9.2011 je škola zapojena do projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.Z evropských peněz bychom chtěli zmodernizovat školu a zakoupit interaktivní tabuli a zmodernizovat počítačovou učebnu.

 

Spolupráce s rodiči

Rodiče jsou informováni o chodu školy formou třídních schůzek-každé čtvrtletí,o akcích a důležitých věcech zápisem do žákovských knížek nebo  zvláštním písemným sdělením nebo na webových stránkách školy- www.skolaterlicko.cz

SRPD přispívá finančně na soutěže-odměny,sladkosti,zákusky,na další akce organizováním a přípravou a hlavně na dopravu,ať už se jedná o návštěvu divadla,kina,exkurzi nebo výlet.

 

Akce,které pořádáme

pro širší veřejnost: Velikonoční setkání,Vánoční setkání, Školní ples ,Zahradní slavnost

pro děti a rodiče: Drakiáda, Lucerničkový průvod ,Čert a Mikuláš,Vánoční besídku,Karneval,Barevný týden ,Den matek,Rej čarodějnic ,Den dětí,Školní výlet….

Nechybí ani soutěže pro děti:Zlatý slavík,Miss nebo Missák,Olympiáda

 

Zaměřujeme se i na rozšíření spolupráce s jinými organizacemi a institucemi jako je SDH,ČČK a Myslivecké sdružení, a to formou besed,výstav,projektů,soutěží.

 

 

 

© 2021 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web