Stanovy spolku

Stanovy

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1.Název:     Spolek rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠTěrlicko-Hradiště

2.Sídlo:      Hradišťská 147/47,Těrlicko 73542

 

3.Spolek rodičů při Základní a mateřské škole Hradiště (dále jen „spolek“) je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímujednání.

4.Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace zastupující zájmy dětí a mládeže.Hájí a prosazuje jejich vzdělání a výchovu,všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě společnosti.

5.Spolek je nezávislý na politických stranách,orgánech státní moci a správy i jiných organizacích.K zabezpečení svých cílů jedná se školami a výchovnými zařízeními,s orgány samosprávy a státní správy,jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování.

6. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Čl. 2

Činnost spolku

Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I, a to jeprováděno zvláště prostřednictvím:

 • rozvoje všestranné spolupráce a partnerské komunikace mezi rodiči a představiteli školy
 • vzájemné koordinace výchovného působení rodiny a školy založená na oboustranném respektování
 • dobrovolné pomociškole při plnění jejího poslání
 • zlepšení vybavení školy, modernizace výuky, vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy
 • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy v oblasti vzdělávání a kultury, s ostatními školami a dalšími státními i nestátními organizacemi a institucemi

 

Ke splnění svých cílů spolek:

 • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a strategiemi školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování
 • zprostředkovává přenos informací mezi školou a rodiči
 • seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami rodičů
 • podporuje vybrané projekty školy pro zkvalitnění prostředí ve škole
 • pořádá akce, besedy, semináře apod. přispívající ke zlepšení vztahů mezi školou, rodiči, žáky a veřejností
 • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky
 • své členy, ostatní rodiče, pracovníky školy, veřejnost i žáky školy informuje o konkrétních aktivitách spolku a jejich výsledcích

 

3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnosta správu spolku.

 

Čl. 3

Zásady členství

Členství ve spolku je dobrovolné.Členemspolku mohou být rodiče žáka školy a každá fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba, která souhlasí se stanovami a ztotožňuje se s cíli spolku.

2. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.

3.Členství zaniká:

vystoupením člena písemným oznámením vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena zsdružení; výbor sdružení má právovyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásadya cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožujeřádně plnění poslání sdružení

 • nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členskýchpříspěvků
 • zánikemspolkunebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměněna jinou právní formu

 

Čl. 4

Práva a povinnosti členů

Každý člen spolku má právo:

 • aktivně se podílet na činnosti spolku, účastnit se, vystupovat a hlasovat na členské schůzispolku, vyjadřovat se k činnosti spolku, k činnosti výboru spolku, k dalšímu směřování školy
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku a k dění ve škole a osobně se účastnit projednávání svých návrhů v orgánech spolku
 • být řádně a včas informován o činnosti spolku
 • volit a být volen do výboruspolku
 • nahlížet do účetní evidence spolku

 

Každý člen spolku má povinnost:

 • dodržovat stanovy spolku
 • včas platit členský příspěvek, jehož výše je navržena výboremspolku a schválena členskou schůzispolku pro daný školní rok. Pokud člen neuhradí členský příspěvek ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, jeho členství ve spolku zaniká. Kterýkoli člen může ze sociálních, případně jiných závažných důvodů požádat o snížení či prominutí členského příspěvku. O snížení či prominutí rozhoduje výborspolku na základě písemné žádosti doručené kterémukoli členu výboru.
 • chránit a zachovávat dobré jméno spolku

 

Čl. 5

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

1/členská schůze,

2/výbor spolku

3/předseda spolku (dále jen „předseda“)

 

Čl. 6

Členská schůze

Členská schůzeje nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku

Členskou schůzi svolává výbor podle potřeby, nejméně však dvakrát za školní rok a dále vždy, kdy o to požádá nejméně jedna třetina členů spolku a to do jednoho měsíce od vyslovení nebo doručení žádosti.

 

Výbor seznámí členy spolku s programem členské schůze alespoň jeden týden před konáním Členské schůze.

Každý člen spolku má právo podávat návrhy k programu členské schůze.

Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovné. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.

Členská schůze pověří jednoho člena pořízením zápisu z členské schůze. Zápis je do 30 dnů zveřejněn na webu školy a v budově školy.

Členská schůze zejména:

 • volí a odvolává členy výboru
 • schvaluje výši a způsob hrazení členských příspěvků, rámcový rozpočet spolku a zprávu o hospodaření za minulé období
 • bere na vědomí informace o činnosti spolku předkládané výborem, zprávy o záměrech výboru a diskutuje o nich
 • schvaluje stanovy a jejich změny
 • rozhoduje o rozpuštění spolku. Při odhlasování zániku spolku rozhodne členská schůze o majetkovém vypořádání spolku.

 

Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volenmají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnitse zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostíspolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání

členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech,které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení byspolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

Čl. 7

Výbor spolku

1.Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.

2.Výbor úzce spolupracuje s vedením školy a ostatními pracovníky školy a zve na svá jednání ředitele školy, popř. další zástupce školy.

3.Výbor organizuje činnost spolku společně s dalšími členy, kteří projeví zájem o zapojení se do činnosti spolku.

4.Výborje zodpovědný za hospodaření spolku, připravuje rámcový rozpočet na další období a závěrečnou zprávu o hospodaření za minulé období (zpravidla k 31.8. nebo 31.12.). Rámcový rozpočet a zprávu o hospodaření předkládá ke schválení na členské schůzi .

5.Výbor informuje členy spolku o své činnosti, zveřejňuje zápisy z jednání, podává členům informace o svých záměrech, svolává členskou schůzi, včas zveřejňuje program členské schůze a pozvání na členskou schůzi.

6.Výbor má nejméně tři členy.Členové výboru jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí.

Členství ve výboru zaniká odstoupením, odvoláním na členské schůzi, zánikem členství ve spolku.

7.Výbor se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát za školní rok.

Jednání Výboru se může účastnit každý člen spolku, zaměstnanec školy a ostatní zájemci o dění ve spolku.Výbor rozhoduje za přítomnosti většiny svých členů včetně předsedy nadpoloviční většinou hlasů. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy.

8.Pověřený člen výboru pořídí z jednání zápis.

Čl. 8

Předseda

1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a jedná navenek za spolek.

K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti

zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

2. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi.

Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

3. K výlučným kompetencím předsedy patří:

- vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti,

pořízení zápisu z jejího jednání

- svolání a vedení schůzí výboru,

- pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.

4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.

5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členyvýboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.

 

Čl. 9

Zásady hospodaření

1.Spolek získává prostředky na svou činnost zejména z těchto zdrojů:

 • z členských příspěvků
 • z darů a příspěvků fyzických a právnických osob
 • z grantů a dotací
 • z vlastních projektů a aktivit

 

2.Majetek spolku je spravován v souladu se zásadami řádného hospodaření, v souladu s rozpočtem schváleným výborem, s ohledem na platné právní normy a předpisy.

3.Prostředkyspolku jsou vydávány za účelem uskutečňování jeho cílů a v souladu s cíli spolku (viz. čl. 3).

4. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům.

5.Za řádné hospodaření s majetkem spolku odpovídá výbor. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do účetní evidence a požadovat potřebné informace o hospodaření spolku, též zpráva o hospodaření je každému členu volně přístupná .

6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu,zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.

 

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

1.Spolekmůže zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí členské schůze

2.Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

3.Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad některého ustanovení těchto stanov, je k jeho výkladu oprávněna členské schůze.

4.Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti

dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

 

 

 

V Těrlicku-Hradišti                                                   _____________________

Dne:15.7.2014                                                               předseda spolku   

© 2020 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web