Toto jsou oficiální webové stránky Základní školy a Mateřské školy Těrlicko, příspěvkové organizace

zápis do mateřské školy

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Těrlicko, příspěvková organizace  v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle Správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Místo pro podávání žádostí:             Těrlicko, Májová 554/23

Těrlicko - Hradišťská 147/47

Žádosti o přijetí -  formulář si zákonní zástupci vyzvednou v MŠ od vedoucích učitelek

od 10. 4. 2017 do 28. 4. 2017. Společně s žádostí bude dítěti přidělen číselný kód.

Termín zápisu: od středy 3. 5. 2017 do čtvrtku 4. 5. 2017.

Doba pro podání žádosti: 8:00 – 15:00 hod.

Při zápisu dítěte předloží zákonný zástupce:

 

  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování podle §50 zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví, ve znění pozdějších předpisů
  • originál rodného listu dítěte
  • platný občanský průkaz

 

Kritéria pro přijetí:

 

  1. přednostní přijetí dětí předškolního věku
  2. místo trvalého pobytu dítěte – Těrlicko
  3. sourozenec v mateřské škole
  4. přijetí dle věku v rozmezí 3-5 let dítěte
  5. děti ve věku 2-3 let budou přijímány dle možností

Zákonní zástupci dětí budou o rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí informováni na úředních deskách a na webových stránkách školy - www.skolaterlicko.cz

 

PaedDr. Vladimír Balajka

ředitel školy

 

Důležitá data:

Vydávání přihlášek:

od 10. 4. 2017 do 28. 4. 2017

Sběr přihlášek:

3. a 4. května 2017

Výsledky přijímacího řízení:

od 12. května 2017

 

Zápis do MŠ 2017 - 2018

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro šk.rok 2017 - 2018

Zápis do 1. ročníku proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona nově od 1. dubna do 30. dubna 2017.

V ZŠ Těrlicko, Školní 419/2 i v ZŠ Hradišťská147/47 se zápis uskuteční dne 6. 4. 2017 od 13 do 18 hodin.

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Zákonný zástupce se u zápisu prokáže platným občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.

Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad školní docházky, vyplní žádost o odklad a doloží vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře.

PaedDr. Vladimír Balajka

ředitel školy

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode