Toto jsou oficiální webové stránky Základní školy a Mateřské školy Těrlicko, příspěvkové organizace

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY V HORNÍM TĚRLICKU, UL. MÁJOVÁ 554/23

Písemná výzva k předložení cenové nabídky a prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce

 

V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, Vás vyzýváme k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Změna při vstupu do školního systému Bakaláři.

Z důvodů lepšího zabezpečení osobních údajů jsme převedli přístup do školního systému Bakaláři, resp. do žákovské knížky, na bezpečnější verzi. Přitom došlo ke změně přístupové adresy. Pokud pro přístup využíváte naše webové stránky, vše je již změněno. Pokud do systému nahlížíte přes mobilní aplikaci, je nutné změnit odkaz na:

https://zsterlicko.bakalari.cz/bakalari/ 

nebo znovu vyhledat naši školu v seznamu škol.

Za způsobené komplikace se omlouváme, ale nebezpečí úniku osobních údajů by bez těchto opatření bylo příliš vysoké.

Děkuji za pochopení

Ing. Dana Juchelková

ICT koordinátor školy

 

zápis do mateřské školy

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Těrlicko, příspěvková organizace  v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle Správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Místo pro podávání žádostí:             Těrlicko, Májová 554/23

Těrlicko - Hradišťská 147/47

Žádosti o přijetí -  formulář si zákonní zástupci vyzvednou v MŠ od vedoucích učitelek

od 10. 4. 2017 do 28. 4. 2017. Společně s žádostí bude dítěti přidělen číselný kód.

Termín zápisu: od středy 3. 5. 2017 do čtvrtku 4. 5. 2017.

Doba pro podání žádosti: 8:00 – 15:00 hod.

Při zápisu dítěte předloží zákonný zástupce:

 

  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování podle §50 zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví, ve znění pozdějších předpisů
  • originál rodného listu dítěte
  • platný občanský průkaz

 

Kritéria pro přijetí:

 

  1. přednostní přijetí dětí předškolního věku
  2. místo trvalého pobytu dítěte – Těrlicko
  3. sourozenec v mateřské škole
  4. přijetí dle věku v rozmezí 3-5 let dítěte
  5. děti ve věku 2-3 let budou přijímány dle možností

Zákonní zástupci dětí budou o rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí informováni na úředních deskách a na webových stránkách školy - www.skolaterlicko.cz

 

PaedDr. Vladimír Balajka

ředitel školy

 

Důležitá data:

Vydávání přihlášek:

od 10. 4. 2017 do 28. 4. 2017

Sběr přihlášek:

3. a 4. května 2017

Výsledky přijímacího řízení:

od 12. května 2017

 

Zápis do MŠ 2017 - 2018

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro šk.rok 2017 - 2018

Zápis do 1. ročníku proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona nově od 1. dubna do 30. dubna 2017.

V ZŠ Těrlicko, Školní 419/2 i v ZŠ Hradišťská147/47 se zápis uskuteční dne 6. 4. 2017 od 13 do 18 hodin.

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Zákonný zástupce se u zápisu prokáže platným občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.

Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad školní docházky, vyplní žádost o odklad a doloží vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře.

PaedDr. Vladimír Balajka

ředitel školy

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode